MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR, bestaande uit vijf ouders en vijf leerkrachten, functioneert als klankbord voor de ouder(s)/verzorger(s) en het schoolteam. Zij praat en denkt mee over onderwijsinhoudelijke, organisatorische en beleidszaken. De directeur is adviserend lid.  Alle vergaderingen zijn openbaar. 
Eén maal per jaar wordt in een bijzondere MR-vergadering door de MR en de OR en de directie verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De ouders/verzorgers worden voor deze vergadering uitgenodigd. Ook kunt u kunt uw mening over schoolse zaken tijdens deze vergadering kenbaar maken.

Ouderraad (OR)
Onze school kent een ouderraad. Deze raad coördineert activiteiten, richt zich op organisatorische aspecten en is een klankbord voor ouders. De OR bestaat uit een wisselend aantal ouders, afhankelijk van het aantal beschikbare kandidaten. Enkele leden van het school-team zijn adviserend aanwezig. Zij hebben geen zitting in de OR.
De OR houdt zich vooral bezig met praktische zaken, zoals:

  • meehelpen bij allerlei feesten en activiteiten
  • bijwonen van vergaderingen
  • het innen en beheren van het schoolfonds

Verkiezingen
Om de twee jaar vinden in oktober/november de MR- en OR-verkiezingen plaats. U kunt zich voor een plaats in één van de beide raden beschikbaar stellen. In de gezamenlijk OR-MR-vergadering, wordt de uitslag bekend gemaakt. Meer informatie over de verkiezingsprocedure kunt u bij één van de OR- of MR-leden verkrijgen.
 


Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen. Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee kunnen doen aan de extra activiteiten.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden