Daltononderwijs

Obs De Vlonder is een openbare daltonschool. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs worden door ons omarmd. We bereiden kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving en willen begrip kweken voor andere opvattingen, andere gedachten. Ons onderwijs draagt bij aan verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen.

Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert kinderen samen leren, samen spelen, samen leven. Bij deze vorm van onderwijs horen een aantal normen en waarden. Wij willen dat iedereen zich in onze school veilig voelt en dat we elk ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. We zijn zuinig op alle spullen en gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. Elk kind mag zijn wie hij is.
 
Obs De Vlonder is een daltonschool en heeft zich als doel gesteld om de volgende 5 kernwaarden na te streven: 

  1. Vrijheid in verantwoordelijkheid
  2. Zelfstandigheid
  3. Samenwerken
  4. Effectiviteit/doelmatigheid
  5. Reflectie

  
Deze 5 uitgangspunten geven het onderwijs zodanig vorm, dat elk kind zich prettig kan voelen in de school en daar ook wil leren en zich kan ontwikkelen. Iedere daltonschool werkt deze 5 aspecten uit op een manier, die in de eigen situatie en binnen de eigen visie van de school het beste past. De ene school wil toewerken naar een situatie waarbij kinderen zichzelf volledig sturen en een andere school kiest vanuit haar visie en situatie voor meer gedeelde sturing (leerkracht en leerling samen) Op De Vlonder hebben wij gekozen voor een gedeelde sturing.

Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar, Dalton is een attitude, geen methode. Vanuit de kernwaarden geven daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van de docenten en de ontwikkeling van de teams. De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve daltonpraktijk.
Daltononderwijs is voor obs De Vlonder een bewuste keuze.
 
Werken volgens de kernwaarden betekent ruimte scheppen en de kinderen de vrijheid geven om zelfstandig of samen op een geschikte plek te werken aan basisstof en/of extra werk en/of keuzewerk. Hierbij maak je hen duidelijk wat het doel is van dit leren.
 
Op obs De Vlonder leren de kinderen op een efficiënte en effectieve wijze de basisleerstof (taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie) zich eigen maken, die wettelijk voorgeschreven is. Op obs De Vlonder nemen de kinderen op deze wijze gekwalificeerd afscheid in groep 8.
 
Naast dit kwalificeren van leerlingen, vinden we het ook belangrijk dat kinderen gesocialiseerd worden. Ze maken deel uit van de gemeenschap en leren op school om te gaan met anderen en hun eigen weg te vinden in het samenleven met anderen in de maatschappij.
 
Als daltonschool hebben we op obs De Vlonder ook aandacht voor het feit dat leerlingen zich leren verhouden ten opzichte van de kennis en kunde die ze op school leren. Bij al die kennis en vaardigheden is immers steeds weer de vraag te stellen wat die kennis en vaardigheden voor jou betekenen. Hier komt het ultieme doel van daltononderwijs naar voren. Het gaat niet alleen om kinderen op een technische manier de kennis en vaardigheden te leren waarmee ze zichzelf staande kunnen houden in de wereld, het gaat bij daltononderwijs om kinderen te vormen tot personen. Persoonsvorming gaat om het opbouwen van een relatie met de wereld en met zichzelf in relatie tot die wereld. En dat gebeurt in elk vak en in relatie met andere leerlingen en de leraar.
  
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden